1. Polityka prywatności

Poniższy dokument określa zasady, na jakich nasze biuro postępuje z danymi osobowymi naszych Klientów, a także określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez właścicieli EMKA TRAVEL KAMIŃSKA ORZYŁOWSKA SŁUCKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branickiego 21/U2.


RODO –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że spółka EMKA TRAVEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, al. Grunwaldzka 413, 80-309, ul. Branickiego 21/U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000923523, NIP 9512443283, REGON 368009993 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacje o Administratorze:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka EMKA TRAVEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 21/U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000923523, NIP 9512443283, REGON 368009993.

Administratorami Twoich danych osobowych są także nasi partnerzy (dalej „Partnerzy”), którzy istnieją w środowisku naszych usług, Współpracujemy z Partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.

Administratorami Twoich danych osobowych są również dostawcy produktów możliwych do zakupu za naszym pośrednictwem m.in. takich jak wyjazd turystyczny czy ubezpieczenie. Informacje o tych podmiotach znajdziesz w dokumentach takich jak Warunki uczestnictwa, w przypadku wyjazdu turystycznego czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczenia.


Z Administratorem można się kontaktować:

• pisemnie, na adres: EMKA TRAVEL KAMIŃSKA ORZYŁOWSKA SŁUCKA SPÓŁKA JAWNA ul. Branickiego 21/U2 02-972 Warszawa

• za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@emka-travel.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

• pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EMKA TRAVEL KAMIŃSKA ORZYŁOWSKA SŁUCKA SPÓŁKA JAWNA ul. Branickiego 21/U2 02-972 Warszawa

• za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@emka-travel.pl

Z Administratorem będącym dostawcą produktu można się kontaktować zgodnie z zapisami w dokumentach wskazanych powyżej lub za pośrednictwem jego strony internetowej.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:
– realizacji usługi (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wykonania ciążących na Emka Travel obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
– dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje, ubezpieczycielom, do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w celu realizacji umowy, o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres biuro@emka-travel.pl, wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację.

W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Cel
Podstawa prawna
Okres przetwarzania

Umożliwienie zawarcia, a następnie realizacji umów zawieranych z nami lub za naszym pośrednictwem kontakt w sprawach dotyczących zamówienia, obsługa ewentualnego zwrotu lub rozpatrzenie reklamacji

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres niezbędny do realizacji umowy.

Obsługa ewentualnego zwrotu – odstąpienia od umowy.

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta).

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu – odstąpienia od umowy.

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków).

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku.

Świadczenie usługi dostępu do serwisu emka-travel.pl i ich funkcjonalności.

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres korzystania z usługi.

Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika w serwisie emka-travel.pl

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody.

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów w celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od podjęcia pierwszych działań marketingowych.

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do administratora

W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do administratora.

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych).

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.

Obsługa wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania, urzędy, które mogą dotyczyć danych użytkowników.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania).

Przez okres niezbędny do realizacji wniosku.

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO).

Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Rekrutacja do badań użyteczności serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata.

 

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

W związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.

Do profilowania możemy wykorzystywać dane dotyczące np.: historii wyszukiwań ofert oraz wykorzystanych do tego celu filtrów, aktywności w procesie rezerwacji ofert, cechy przeglądanych i rezerwowanych ofert w tym m.in. cena, destynacja, lotnisko wylotu oraz preferencji określanych podczas zapisu na newsletter.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika.

W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy.

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.

Możemy też wykorzystywać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Jakie dane o Tobie zbieramy i kiedy?

Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach stron Emka Travel do niezbędnego minimum, czyli imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu dane adresowe (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, płeć, dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.
Dane można w dowolny sposób ograniczyć, ale trzeba mieć świadomość, że są one potrzebne, by we właściwy sposób przygotować ofertę, czy dokonać rezerwacji. Dane zbieramy w momencie, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp.
Dane osobowe udostępniane Emka Travel przez Klienta w trakcie procesu rezerwacji będą przetwarzane przez nas zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:
• z wypełnionego przez Ciebie formularza na jednej z naszych stron internetowych
• z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi.
• od osoby, która przekazała za Twoją zgodą Twoje dane na potrzeby realizacji usługi Administratora

1. Nie będziemy udostępniali ani sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

2. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, dokonanie rezerwacji i przesłanie oferty w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym oferty marketingowej, chyba że nie wyrazisz na to zgody.

4. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji automatycznej.

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności firmy z branży turystycznej, ubezpieczeniowej, podmioty oferujące zakup miejsc noclegowych czy biletów lotniczych a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora, które działają na jego zlecenie na podstawie umowy z Administratorem m.in. dostawcy okołolotniskowych usług parkingowych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami, a także dostawcy systemów rezerwacyjnych, salony franczyzowe – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Twoja dobrowolna zgoda będzie też podstawą przekazywania Twoich danych do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nasi Zaufani Partnerzy to często podmioty z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia względem Zaufanych Partnerów i nie zezwalać na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych i stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych.

Emka-travel.pl prosi Cię o udzielenie zgody w celu przetwarzania Twoich danych jakim jest marketing cudzy. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy.

Cel przetwarzania określany jako marketing cudzy szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje on:

 • wybór podstawowych reklam,

 • tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,

 • wybór spersonalizowanych reklam,

 • pomiary wydajności reklam

Na potrzeby realizacji marketingu cudzego korzystamy z następujących funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,

 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Proszę pamiętać, że emka-travel.pl może przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody.

Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi.

W ramach wykonania Usług możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,

 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,

 • opracowywanie i ulepszanie Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, oraz

 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,

 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,

 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes emka-travel.pl. Prawnie uzasadniony interes emka-travel.pl będzie stanowił podstawę przetwarzania Twoich danych, niezbędnych do jego realizacji bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, o ile przeprowadzony przez emka-travel.pl test równowagi wykaże, że takie przetwarzanie przez Nas Twoich danych pozostaje w równowadze z Twoimi prawami, w szczególności prawami do prywatności i poufności.

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika,

 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,

 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,

 • pomiary wydajności treści lub reklam,

 • pomiary wydajności treści lub reklam,

 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,

 • pomiary statystyczne,

 • opracowywanie i ulepszanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o Usługach, oraz

 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,

 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,

 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji

Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes emka-travel.pl z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes emka-travel.pl masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych:

Adres korespondencyjny: EMKA TRAVEL KAMIŃSKA ORZYŁOWSKA SŁUCKA SPÓŁKA JAWNA ul. Branickiego 21/U2 02-972 Warszawa

e-mail: biuro@emka-travel.pl

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu imprezy turystycznej lub wysłałeś zapytanie ofertowe, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej rezerwacji lub tego zapytania. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej rezerwacji/zapytania.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter, na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych lub chęci ich usunięcia?
Możesz sprawdzić w każdym momencie, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane w naszym serwisie. Możesz także prosić o ich usunięcie lub zmianę. Można tego dokonać wypisując się z newslettera lub przesyłając odpowiednią wiadomość na adres
biuro@emka-travel.pl
Jedynym wyjątkiem od tej zasady są dane zbierane automatycznie (statystyki strony internetowej) – tych danych nie da się usunąć, czy też zmienić.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Powyższe zasady dotyczą polityki prywatności na stronach internetowych:
– Emka-Travel.pl
– SlubnaSwiecie.pl
– WakacjezDelfinami.pl
– NurkowanienaSwiecie.pl
– SafariNurkowe.com

Firma zbierająca dane: EMKA TRAVEL KAMIŃSKA ORZYŁOWSKA SŁUCKA SPÓŁKA JAWNA ul. Branickiego 21/U2 02-972 Warszawa

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, proszę o kontakt z biurem na adres biuro@emka-travel.pl

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Cookies i inne podobne technologie

Administrator oraz Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.


Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy.

Stosowane są pliki cookies dwóch rodzajów: „stałe” oraz „sesyjne”:

– „stałe” pozostające w przeglądarce internetowej urządzenia użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies;

– „sesyjne” pozostające w przeglądarce do momentu jej wyłączenia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• świadczenia Usług;

• dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;

• prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta

• powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

• Dostosowania stron do preferencji użytkowników odwiedzających je.

• Pozyskiwania całkowicie anonimowych danych określających sposób, w jaki użytkownicy, korzystają ze stron Emka Travel i ułatwienia im poruszania się oraz korzystania z nich.

• Zapewnienia wymaganych standardów bezpieczeństwa.

• do zbierania statystyk Analytics.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie obsługi ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest ona włączona). Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać plików ciasteczek, może zmienić ustawienia w swojej swojej przeglądarce internetowej.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Partnerów i Reklamodawców.

Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:

Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.


Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

W wyszukiwarce pokazały się oferty na Państwa stronie – widnieje cena oraz najniższa cena z ostatnich 30 dni:

DODATKOWE UWAGI:

* jeśli przedsiębiorca umożliwia wyszukiwanie produktów – np. na internetowej platformie handlowej lub w porównywarce cen – jest zobowiązany do:

– poinformowania o głównych parametrach, które decydują o plasowaniu produktów – czyli kolejności pojawiania się wyników,

– wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 4 pkt 8 oraz art. 7 pkt 11a ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym


Kwestia odpowiedzialności wynika z art. 43l ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym:

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

Uprawnienia konsumenta art.43m:

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.